KLACHTEN

Klachtenregeling

Het melden van klachten
De Opleiding Hondenspecialist heeft het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel staan. Mocht een cursist van mening zijn dat de door Opleiding Hondenspecialist geleverde dienst niet voldoet aan wat er is afgesproken, of aan de verwachting die de cursist daarvan had, dan kan men dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar opleiding@hondenspecialst.nl o.v.v. de aard van de klacht. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Na ontvangst neemt Opleidingen Hondenspecialist binnen 5 werkdagen contact op met de cursist.
Voorts zal worden getracht de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen en zal Opleiding Hondenspecialist de cursist een voorstel tot een oplossing van het probleem aanbieden.

Vragen of klachten die meer dan 10 dagen verwerkingstijd vragen, worden door Opleiding Hondenspecialist binnen 5 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een antwoord kunt verwachten.

Indien de cursist niet kan instemmen met de geboden oplossing, kan de cursist in beroep gaan bij: de Geschillencommissie Particulier Onderwijs.

Geschillencommissie
De cursist kan terecht bij de Geschillencommissie Particulier Onderwijs als deze ontevreden is over de wijze waarop Opleiding Hondenspecialist de klacht heeft afgehandeld. Een voorwaarde is wel dat de cursist Opleiding Hondenspecialist dan eerst in de gelegenheid hebt gesteld het probleem op te lossen voordat de cursist een klacht bij de Geschillencommissie Particulier Onderwijs indient.

Als beide partijen er samen niet uitkomen, is er sprake van een geschil. De cursist dient Opleiding Hondenspecialist schriftelijk en binnen een redelijke termijn in kennis te stellen van het feit dat deze niet kan instemmen met de geboden oplossing. De cursist heeft maximaal drie maanden om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Na deze termijn kan de Geschillencommissie de klacht in principe niet meer in behandeling nemen.

Hoe de procedure verloopt bij de Geschillencommissie en wat je moet doen om het geschil voor te leggen, kun je lezen op http://www.degeschillencommissie.nl/.
De Geschillencommissie is gevestigd in Den Haag: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, tel. 070-3105310, fax. 070-3658814.

Opleiding Hondenspecialist is gebonden aan de keuze van de cursist. Als de cursist besluit de zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie, moet Opleiding Hondenspecialist daarin meegaan. Ook Opleiding Hondenspecialist kan een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. In dat geval moet Opleiding Hondenspecialist de cursist eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of deze daarmee akkoord gaat. Opleiding Hondenspecialist zal daarbij aankondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij achten om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend. Als de cursist met de uitspraak niet akkoord gaat, kan de cursist deze weliswaar nog door de gewone rechter laten beoordelen, maar deze zal uitsluitend kijken naar de gevolgde procedure en niet meer naar de inhoud van het geschil (marginale toetsing).

De klacht en de wijze van afhandeling wordt vastgelegd en tot een periode van 2 jaar na afhandeling vertrouwelijk digitaal bewaard.