ALGEMENE VOORWAARDEN

Header Opleiding Hondenspecialist

Algemene voorwaarden 

Inschrijving

Inschrijving door de cursist is uitsluitend mogelijk door het toezenden van het inschrijfformulier op onze website. Door inschrijving geeft de cursist aan de algemene voorwaarden te accepteren en minimaal 18 jaar oud te zijn.

Na inschrijving ontvangt de cursist een bevestiging per e-mail met de factuur. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Na betaling van het verschuldigde bedrag bent u definitief ingeschreven en ontvangt u van ons een bevestiging van deelname.

Indien een module is volgeboekt ontvangt de cursist tijdig bericht. Uw naam en adresgegevens kunnen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten of wijzigingen.

De cursist dient wijzigingen in zijn/haar (adres)gegevens tijdig door te geven aan de administratie van de opleiding.

Financiële voorwaarden

De betaling dient uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bij inschrijvingen binnen 1 maand voor aanvang van de opleiding/module is de betalingstermijn 14 of 7 dagen.
Het management van de opleiding is gerechtigd cursisten bij niet tijdige betaling van deelname uit te sluiten, voor zover de tekortkoming deze uitsluiting rechtvaardigt.

Bedenktermijn

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na de aanmelding. Na deze termijn gelden de voorwaarden vermeld onder hoofdstuk Annulering.

Annulering

Inschrijving en deelname geldt voor de modules waarvoor de cursist zich heeft aangemeld.
Annulering van een inschrijving of deelname aan een module dient te geschieden met een e-mail met ontvangstbevestiging. De e-mail dient te worden gericht aan opleiding@hondenspecialist.nl.
Bij de beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van datum binnenkomst e-mail. De annulering dient te allen tijde door ons te zijn bevestigd. Zonder de bevestiging van onze kant is de annulering niet geldig.
In overleg kan de module in een nader te bepalen lesperiode worden gevolgd of kan een vervanger aan de opleiding deelnemen.

Bij annulering tot 3 maanden vóór aanvang van de opleiding/ module wordt een bedrag van € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.

Bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de opleiding/module is 15% van de cursusprijs verschuldigd.

Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de opleiding/module is 30% van de cursusprijs verschuldigd.

Bij annulering op of na geplande startdatum van de opleiding is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Bij het niet verschijnen van de cursist is de volledige cursusprijs verschuldigd.

Er zijn geen annuleringskosten verschuldigd indien de cursist komt te overlijden.

Indien het management van de opleiding is genoodzaakt een module te annuleren wordt er een nieuwe datum gekozen of wordt 100% van het cursusgeld voor de desbetreffende module of gehele opleiding gerestitueerd binnen 30 dagen.

Auteursrecht en eigendomsrecht lesmateriaal

Het auteurs- en eigendomsrecht van het lesmateriaal berust bij de docent(en) van deze opleiding/cursus.
Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Overige voorwaarden

De docent(en) van de opleiding behoudt zich het recht voor wijzigingen in de inhoud van lesmaterialen of het lesprogramma aan te brengen.
De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid van schade of gevolgschade door welke aanleiding dan ook veroorzaakt.
Deelname aan de opleiding is geheel voor eigen risico.
Alle (privacygevoelige) gegevens van onze cursisten worden vertrouwelijk behandeld.
De docent draagt geen verantwoordelijkheid voor eventueel letsel, beschadiging en/of diefstal van eigendommen tijdens de opleiding.
Het meenemen van huisdieren tijdens de opleiding of cursus is niet toegestaan.

Klachtenregeling

Indien een cursist klachten heeft over de opleiding Hondenspecialist m.b.t. school organisatorische- en onderwijskundige klachten of klachten over gedragingen en machtsmisbruik of andere klachten in strijd met de Algemene voorwaarden, verwijst het instituut naar de klachtenregeling op de website of in de studiemap.