ALGEMENE VOORWAARDEN

Header Opleiding Hondenspecialist

Algemene voorwaarden 

Inschrijving

Inschrijving door de cursist is mogelijk via internet door het toezenden van het inschrijfformulier op onze website. Door inschrijving geeft de cursist aan de algemene voorwaarden te accepteren.

De minimumleeftijd van de cursist is 18 jaar.

Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail met de factuur. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. U bent na inschrijving nog niet automatisch verzekerd van deelname.

Na betaling van het verschuldigde bedrag bent u definitief ingeschreven en ontvangt u van ons een bevestiging van deelname.
Indien een module voor de opleiding Hondenspecialist/ cursus is volgeboekt ontvangt de cursist tijdig bericht. Uw naam en adresgegevens kunnen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten of wijzigingen.

De cursist dient wijzigingen in zijn/haar (adres)gegevens tijdig door te geven aan de administratie van de opleiding.

Financiële voorwaarden

De betaling dient uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bij inschrijvingen binnen 1 maand voor aanvang van de opleiding hondenspecialist/cursus  is de betalingstermijn 14 of 7 dagen.

Het management van de opleiding/cursus is gerechtigd cursisten bij niet tijdige betaling van deelname uit te sluiten, voor zover de tekortkoming deze uitsluiting rechtvaardigt.

Annulering

Inschrijving geldt voor de opleiding hondenspecialist/ cursus waarvoor de cursist zich heeft aangemeld. 

Annulering van een inschrijving dient te geschieden met een e-mail met ontvangstbevestiging. De e-mail dient te worden gericht aan opleiding@hondenspecialist.nl. Bij de beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van datum binnenkomst e-mail. De annulering dient te allen tijde door ons te zijn bevestigd. Zonder de bevestiging van onze kant is de annulering niet geldig.

In overleg kan de module/modules*  van opleiding Hondenspecialist in een nader te bepalen lesperiode worden gevolgd.
* Er geldt een verplichte volgorde van de modules.

Bij annulering tot 3 maanden vóór aanvang van de opleiding/ module of cursus wordt een bedrag van € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.

Bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de opleiding/module of cursus  is 15% van de cursusprijs verschuldigd.

Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de opleiding/module of cursus is 30% van de cursusprijs verschuldigd.

Bij annulering op of na geplande startdatum van de opleiding of cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Bij het niet verschijnen van de cursist is de volledige cursusprijs verschuldigd.

Er zijn geen annuleringskosten verschuldigd indien de cursist komt te overlijden.

Indien het management van de opleiding is genoodzaakt een module of cursus te annuleren wordt er een nieuwe datum gekozen of wordt 100% van het cursusgeld voor de desbetreffende module of gehele opleiding gerestitueerd.

Bij het vroegtijdig beëindigen van de opleiding door de cursist kan in overleg met de cursusleiding de opleiding binnen de termijn van twee jaar worden afgerond.

Auteursrecht en eigendomsrecht lesmateriaal

Het auteurs- en eigendomsrecht van het lesmateriaal berust bij de docent(en) van deze opleiding/cursus.

Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Overige voorwaarden

De docent(en) van de opleiding behoudt zich het recht voor wijzigingen in de inhoud van lesmaterialen of het lesprogramma aan te brengen.

De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid van schade of gevolgschade door welke aanleiding dan ook veroorzaakt.

Deelname aan de opleiding/cursus is geheel voor eigen risico.

De docent draagt geen verantwoordelijkheid voor eventueel letsel, beschadiging en/of diefstal van eigendommen tijdens de opleiding of cursus.

Het meenemen van huisdieren tijdens de opleiding of cursus is niet toegestaan.